THEOLOGENVERKLARING OVER HET GEZAG IN DE KATHOLIEKE KERK

Italian Portuguese Spanish francais English Nederlands Polish Deutsch

Academische Sponsoren van de Verklaring

voor meer gegevens, klik op de namen

 

 

Click!

Ter gelegenheid van het feit dat het Tweede Vaticaans Concilie vijftig jaar geleden plaatsvond (1962-1965) doen wij een beroep op alle andere leden van het Volk van God om de situatie in onze kerk kritisch te beoordelen.

Vele van de belangrijke inzichten van Vaticanum II zijn in het geheel niet, of slechts gedeeltelijk, in praktijk gebracht. Dit is te danken aan weerstand in sommige kringen maar ook aan een mate van onduidelijkheid die bleef bestaan in bepaalde Conciliedocumenten.  

Een belangrijke oorzaak van de huidige stagnatie is gelegen in een verkeerd begrip en in misbruik van de uitoefening van het gezag in onze Kerk. In het bijzonder de volgende kwesties vereisen dringend om te worden rechtgezet:

De rol van de paus moet opnieuw en duidelijk omschreven worden volgens de bedoelingen van Christus.  Als opperherder, als éénmaker en als hoofdgetuige van het geloof  draagt de paus wezenlijk bij aan het welzijn van de universele kerk. Zijn gezag mag echter nooit het authentieke gezag dat Christus rechtstreeks aan alle leden van het Godsvolk geschonken heeft verduisteren, verminderen  of onderdrukken.

Bisschoppen zijn plaatsvervangers van Christus, geen plaatsvervangers van de paus. Zij dragen rechtstreekse verantwoordelijkheid voor de mensen in hun bisdom, en hebben een aandeel in verantwoordelijkheid voor de wereldwijde geloofgemeenschap, samen met de andere bisschoppen en de paus.

De centrale bisschoppensynode behoort een meer beslissende  rol te spelen in het plannen en leiden van de begeleiding en groei van het geloof in onze complexe wereld. Om zijn taak uit te voeren dient de bisschoppensynode een gepaste structuur te krijgen.

Het Tweede Vaticaans Concilie heeft op alle niveaus collegialiteit en medezegenschap voorgeschreven. Die is geen werkelijkheid geworden. Priesterlijke senaten en pastorale concilies zoals het Concilie ze voor zich zag, moeten de gelovigen meer direct betrekken bij de besluitvorming inzake de formulering van de leer, de uitoefening van de pastorale zorg en de evangelisatie in de wereldse samenleving.

Het misbruik om voor leidersposten in de kerk alleen maar kandidaten te kiezen die een bepaalde zienswijze aanhangen, dient absoluut afgeschaft te worden. In plaats daarvan dienen nieuwe normen te worden vastgesteld en gecontroleerd om er zeker van te zijn dat verkiezingen tot die ambten worden gehouden op een eerlijke, transparante en zo goed mogelijk  democratische manier.

De Romeinse curie vereist een meer radicale hervorming overeenkomstig de instructies en de visie van Vaticanum II. De curie dient te worden behouden voor zijn nuttige administratieve en uitvoerende rol.

De congregatie voor de geloofsleer dient te worden bijgestaan door internationale commissies van experts die onafhankelijk gekozen zijn om hun  professionele bekwaamheid.

Dit zijn bij verre na niet alle veranderingen die nodig kunnen zijn. Wij beseffen ook dat de uitvoering van dergelijke structurele herzieningen dienen te worden uitgewerkt naargelang de mogelijkheden en beperkingen van huidige en toekomstige omstandigheden. Wij benadrukken echter dat de hierboven geschetste hervormingen urgent zijn en er onmiddellijk begonnen dient te worden met de uitvoering ervan.

De uitoefening van gezag in onze kerk dient de maatstaven van openheid, aansprakelijkheid en democratie in onze moderne wereld te evenaren. Men moet kunnen zien dat leiderschap eerlijk is en geloofwaardig, geïnspireerd door bescheidenheid en dienstbaarheid, dat het zorg om mensen ademt meer dan gefocust is op regels en discipline, dat het een Christus uitstraalt die ons vrij maakt, en dat het luistert naar de Geest van Christus die spreekt en handelt door iedere individuele persoon.

Academische Sponsoren van de Verklaring

voor meer gegevens, klik op de namen

 

 Get in touch!   See scrollbar on right!


See Academics country by country!   See scrolling gallery of the Sponsors!

Our Declaration will remain online at the same time!